signed

QiShunwang

“诚信为本、客户至上”

leetcode 1.twosum 两数之和 C语言 Java语言 暴力法

2021/4/26 23:20:43   来源:
题目描述:
给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出 和为目标值 的那 两个 整数,并返回它们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素在答案里不能重复出现。

你可以按任意顺序返回答案。

 

示例 1:

输入:nums = [2,7,11,15], target = 9
输出:[0,1]
解释:因为 nums[0] + nums[1] == 9 ,返回 [0, 1] 。
示例 2:

输入:nums = [3,2,4], target = 6
输出:[1,2]
示例 3:

输入:nums = [3,3], target = 6
输出:[0,1]
 

提示:

2 <= nums.length <= 103
-109 <= nums[i] <= 109
-109 <= target <= 109
只会存在一个有效答案

思路:
从这个数组里面循环找两个数,直至这两个数相加等于target就返回结果
C语言

/**
 * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
 */
int* twoSum(int* nums, int numsSize, int target, int* returnSize){
  int *result=(int*)malloc(2*sizeof(int)); 
  for(int i=0;i<numsSize-1;i++){
    for(int j=i+1;j<numsSize;j++){
      if(nums[i]+nums[j]==target){
        result[0]=i;
        result[1]=j;
        *returnSize = 2;
        return result;
      }
    }
  }
  *returnSize = 0;
  return 0;
  

}

Java

class Solution {
  public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
    int result[]=new int[2];
    for(int i=0;i<nums.length;i++){
      for(int j=i+1;j<nums.length;j++){
        if(nums[i]+nums[j]==target){
          result[0]=i;
          result[1]=j;
          return result;
        }
      }
    }
    return result;

  }
}