signed

QiShunwang

“诚信为本、客户至上”

7-7 通讯录排序 (10 分)

2021/4/26 23:11:28   来源:

输入n个朋友的信息,包括姓名、生日、电话号码,本题要求编写程序,按照年龄从大到小的顺序依次输出通讯录。题目保证所有人的生日均不相同。

输入格式:

输入第一行给出正整数n(<10)。随后n行,每行按照“姓名 生日 电话号码”的格式给出一位朋友的信息,其中“姓名”是长度不超过10的英文字母组成的字符串,“生日”是yyyymmdd格式的日期,“电话号码”是不超过17位的数字及+-组成的字符串。

输出格式:

按照年龄从大到小输出朋友的信息,格式同输出。

输入样例:

3
zhang 19850403 13912345678
wang 19821020 +86-0571-88018448
qian 19840619 13609876543

输出样例:

wang 19821020 +86-0571-88018448
qian 19840619 13609876543
zhang 19850403 13912345678
 #include<stdio.h>
using namespace std;
struct friends{
	char name[10];
	int birthday;
	char number[17];
}a[10];
int main(){
   int n;scanf("%d",&n);
    
   for(int i=0;i<n;i++ )
   {
   	scanf("%s",&a[i].name);
   	scanf("%d",&a[i].birthday);
   	scanf("%s",&a[i].number);
	 }
	 for(int j=0;j<n;j++){
	 	for(int i=0;i<n-j-1;i++){	
		 if(a[i].birthday>a[i+1].birthday){
	 		struct friends b=a[i];
			 a[i]=a[i+1];
			 a[i+1]=b; 
		 }
	 
		 }
	 }
	 for(int i=0;i<n;i++){
	 	printf("%s %d %s",a[i].name,a[i].birthday,a[i].number);
	 	printf("\n");
	 }
	 

	return 0;
}

 

 冒泡排序法老是出错....还是得加深印象。