signed

QiShunwang

“诚信为本、客户至上”

LeetCode刷题实战1 两数之和

2021/4/26 21:22:01   来源:

给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出 和为目标值 的那 两个 整数,并返回它们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素在答案里不能重复出现。

你可以按任意顺序返回答案
示例 1:

输入:nums = [2,7,11,15], target = 9
输出:[0,1]
解释:因为 nums[0] + nums[1] == 9 ,返回 [0, 1] 。
示例 2:

输入:nums = [3,2,4], target = 6
输出:[1,2]
示例 3:

输入:nums = [3,3], target = 6
输出:[0,1]

来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/two-sum
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。

class Solution {
public:
  vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
  for(int i=0;i<nums.size();i++)
  {
    for(int j=i+1;j<nums.size();j++)
    {
      if((target-nums[i])==nums[j])
      {
        return {i,j};
      }
    }
  }
    return {};
  }
};

在这里插入图片描述