signed

QiShunwang

“诚信为本、客户至上”

day07数组的概述及初始化值

2021/3/20 23:53:09   来源:

数组的概述:

一、数组的概述
 * 1.数组的理解:数组(Array),是多个相同类型数据按一定顺序排列的集合,并使用一个名字命名,
 * 并通过编号的方式对这些数据进行统一管理。
 * 
 * 2.数组相关的概念:
 * >数组名
 * >元素
 * >角标、下标、索引
 * >数组的长度:元素的个数
 * 
 * 3.数组的特点:
 * 1)数组是有序排列的
 * 2)数组属于引用数据类型的变量。数组的元素,既可以是基本数据类型,也可以是引用数据类型
 * 3)创建数组对象会在内存中开辟一整块连续的空间
 * 4)数组的长度一旦确定,就不能修改。
 * 
 * 4. 数组的分类:
 *   ① 按照维数:一维数组、二维数组、。。。
 *   ② 按照数组元素的类型:基本数据类型元素的数组、引用数据类型元素的数组
 * 
 * 5. 一维数组的使用
 *   ① 一维数组的声明和初始化
 *   ② 如何调用数组的指定位置的元素
 *   ③ 如何获取数组的长度
 *   ④ 如何遍历数组
 *   ⑤ 数组元素的默认初始化值 :见ArrayTest1.java
 *   ⑥ 数组的内存解析 :见ArrayTest1.java
 */
public class ArrayTest {
	
	public static void main(String[] args) {
		
		//1. 一维数组的声明和初始化
		int num;//声明
		num = 10;//初始化
		int id = 1001;//声明 + 初始化
		
		int[] ids;//声明
		//1.1 静态初始化:数组的初始化和数组元素的赋值操作同时进行
		ids = new int[]{1001,1002,1003,1004};
		//1.2动态初始化:数组的初始化和数组元素的赋值操作分开进行
		String[] names = new String[5];
		
		//错误的写法:
//		int[] arr1 = new int[];
//		int[5] arr2 = new int[5];
//		int[] arr3 = new int[3]{1,2,3};
		
		//也是正确的写法:
		int[] arr4 = {1,2,3,4,5};//类型推断
		
		//总结:数组一旦初始化完成,其长度就确定了。
		
		//2.如何调用数组的指定位置的元素:通过角标的方式调用。
		//数组的角标(或索引)从0开始的,到数组的长度-1结束。
		names[0] = "王铭";
		names[1] = "王赫";
		names[2] = "张学良";
		names[3] = "孙居龙";
		names[4] = "王宏志";//charAt(0)
//		names[5] = "周扬";
		
		//3.如何获取数组的长度。
		//属性:length
		System.out.println(names.length);//5
		System.out.println(ids.length);
		
		//4.如何遍历数组
		/*System.out.println(names[0]);
		System.out.println(names[1]);
		System.out.println(names[2]);
		System.out.println(names[3]);
		System.out.println(names[4]);*/
		
		for(int i = 0;i < names.length;i++){
			System.out.println(names[i]);
		}
		
		
	}

}
⑤ 数组元素的默认初始化值
 * 		> 数组元素是整型:0
 * 		> 数组元素是浮点型:0.0
 * 		> 数组元素是char型:0'\u0000',而非'0'
 * 		> 数组元素是boolean型:false
 * 
 * 		> 数组元素是引用数据类型:null
 *  
 *  ⑥ 数组的内存解析
 */
public class ArrayTest1 {
	
	public static void main(String[] args) {
		//5.数组元素的默认初始化值
		int[] arr = new int[4];
		for(int i = 0;i < arr.length;i++){
			System.out.println(arr[i]);
		}
		System.out.println("**********");
		
		short[] arr1 = new short[4];
		for(int i = 0;i < arr1.length;i++){
			System.out.println(arr1[i]);
		}
		System.out.println("**********");
		float[] arr2 = new float[5];
		for(int i = 0;i < arr2.length;i++){
			System.out.println(arr2[i]);
		}
		
		System.out.println("**********");
		char[] arr3 = new char[4];
		for(int i = 0;i < arr3.length;i++){
			System.out.println("----" + arr3[i] + "****");
		}
		
		if(arr3[0] == 0){
			System.out.println("你好!");
		}
		
		System.out.println("**********");
		boolean[] arr4 = new boolean[5];
		System.out.println(arr4[0]);
		
		System.out.println("**********");
		String[] arr5 = new String[5];
		System.out.println(arr5[0]);
		if(arr5[0] == null){
			System.out.println("北京天气不错!");
		}
	}

}