signed

QiShunwang

“诚信为本、客户至上”

js冒泡法和数组转换成字符串示例代码

2021/6/3 18:32:20   来源:
js代码:
复制代码 代码如下:

window.onload = function(){
var mian = document.getElementById( "mian" );
var mian1 = document.getElementById( "mian1" );
var str = mian.innerHTML;
var arry = [];
var len = str.length;
for( var i = 0; i < len; i++ ){
arry[ i ] = str[ i ];
};
function paix1( arry ){
var temp;
while( len > 0 ){
for( var j = 0; j < len - 1; j++ ){
if( arry[ j ] > arry[ j+1 ] ){
temp = arry[ j ];
arry[ j ] = arry[ j + 1 ];
arry[ j + 1 ] = temp;
};
};
len--;
};
return arry;
};
mian1.innerHTML = paix1(arry).join(""); // 把数组转换成为字符串
};

html代码:
复制代码 代码如下:

<div id="mian">vdwsxdfrthspas</div>
<div id="mian1"></div>
您可能感兴趣的文章:
  • js数组与字符串的相互转换方法
  • js实现字符串和数组之间相互转换操作
  • 把json格式的字符串转换成javascript对象或数组的方法总结
  • JavaScript 字符串与数组转换函数[不用split与join]
  • 举例讲解JavaScript中将数组元素转换为字符串的方法
  • js以分隔符分隔数组中的元素并转换为字符串的方法
  • javascript字符串与数组转换汇总
  • js中实现字符串和数组的相互转化详解
  • js数组常见操作及数组与字符串相互转化实例详解
  • javascript实现的字符串转换成数组操作示例