signed

QiShunwang

“诚信为本、客户至上”

兼容ie ff div 层 打开+关闭+ 拖动+遮罩+移动+动画改变高宽

2021/5/15 3:34:35   来源:
1 拖动+遮罩+移动+改变元素大小

[Ctrl+A 全选 注:引入外部Js需再刷新一下页面才能执行]


2 层打开效果

[Ctrl+A 全选 注:引入外部Js需再刷新一下页面才能执行]